Staff
Scenario composer Masahide Miyata
Main programmer Akihiro Suzuki
Battle programmer Takuya Nagami
Camp programmer Kiyochika Watanabe
XLION engineer Naoyuki Ikeda
Casino programmer Asuka Shirauni
Music composer Yasunori Shiono
Monster designer Tomonari Matsumoto
Dungeon designer Samichi Sugiura
Character designer Ryu Kuragami
City designer Takehito Suzuki
Map constructor Takashi Miyasaka
Trick constructor Naoyuki Ikeda
Kiyochika Watanabe
Asuka Shirauni
Akihiko Suzuki
Say. M
Battle system Asuka Shirauni
Tomonari Matsumono
Magic effect Ryu Kurugami
Sound effect Yasunori Shiono
Translators Leslie and Naomi Ishii Westmoreland
Text consultant Nicole Figueiredo
Joanna Wyatt
Program director Makoto Takada
Manual and guidebook Mika Ito
Yumi Fujino
Taito Unit Seizo Matsutaka
Michihiro Saito
Tomohiro Nishikado
Takeo Shirasaka
Hiroyuki Okutomi
Yoshio Imamura
Norio Ichinohe
Shinpei Harada
Kiyoshi Watanabe
Toshiki Sakai
Keishi Itou
Z-Kawano MkII
Yoichi Satou
Kyouko Kurosawa
Yukari Sakabe
MAX
Mikiyo M.
Helper Suit.s
"WARUMONO" KANNO
"POP" Kanazawa
Tetsuya Ueda
Ryosuke Hayase
Toshihiro Fukue
Tsuyoshi Fukuda
Shinji Nakada
Kazuhiro Oohara
Takeshi Sasaki
Kojiro Furukawa
Midori Tokutomi
Syuichi Kohda
Image illustration Kenji Andou
Scitron and Art Yoshihiro Ohno
Fuyuki Ando
Special thanks Satoshi Namiki
Tetsunobu Tsunoda
Manabu Sato
Osamu Watanabe
Akihiro Kabaya
Masaya Isogami
Shinichi Sibasaki
Kenji Morita
Gorou Naemura
Yukio Nakajima
Takeshi Hamura
Takeshi Gotani
Directed by Masahide Miyata
Development by Never-land Company
Presented by Taito Corporation
 
[parasite eve]
News
Media
Artwork
Other