Staff
Producer Hajima Tabe
Graphics Renzo Kinoshita
Music Kei Tani
Human Sound Effects Kent Flick
Production OFFICE I
Musical Production Milestone Music Publishing, Inc.
Voice Actors & Actresses Fuyumi Shiraishi
Yoshiaki Umegaki
Rie Shibata
Masahiro Sato
Mitsuru Fukikoshi
Masami Hisamoto
Game Design Tomohiro Kondo
Katsuo Murata
Game Coordination Tomohiro Kondo
Chie Yoshida
Tool Programming Yuichiro Mine
Kenji Murayama
Tool Operation Tomohiro Kondo
Katsuo Murata
System Programming Akihito Wada
Yuichiro Mine
Hiroshi Okamoto
Game Programming Akihito Wada
Yuichiro Mine
Hiroshi Okamoto
Kenji Murayama
Yasutomo Kamei
Hiroaki Sakamoto
Game Programming Assistants Takayuki Iida
Kenji Sato
Kazuyuki Mukaida
Shin Kutakawame
Ken-ichi Yokoo
Graphic Design Chie Yoshida
Jina Ishiwatari
Katsufumi Yoshimori
Satoshi Yokokawa
Kiyomi Shimazawa
Masami Hayashi
Keiichi Matate
Masayuki Hasegawa
Kumi Hasegawa
Koichi Sasaki
Masahiro Unno
Hironori Saka
Kentaro Yoshida
Akinori Nishiyama
Kazuyuki Hoshino
Shiro Kinemura
Sound Hiroshi Kubota
Masaru Setsumaru
Tomoko Sasaki
Shinji Kawahira
Sound Support Masaki Araki (Agrex Co., Ltd.)
Testers Mutsuhiro Fujii
Mitsutoshi Ozato
Tsuneo Shiga
Kei Takashima
Satoshi Tachibana
Supervisors Makoto Oshitani
Toshinori Asai
Yukio Sato
Hiroyuki Kawaguchi
Tokuhiko Uwabo
Programming Cooperation Agrex Co., Ltd.
Design Cooperation Es Yu Es Corporation
A WAVE Inc.
Music Cooperation Watanabe Music Publishing Co., Ltd.
Solid Gold Co., Ltd.
Locker Room Co., Ltd.
American Localization Team
Data East U.S.A., Inc.
Script Ravi Gadhia
Project Coordinator Peter Stern
Voice-over Coordinator David Hoffman
Sega of America
Project Supervisor Adam Sevillia
Sound Engineer Barry Blum
Translation Yukimi Shimura
Writers Adam Sevillia & David Albert
Voice Actors Randy Merzon & Dennis McIntyre
Produced by Sega Enterprises Co., Ltd.
OFFICE I
 
Panic!
Information
Media
Artwork
Other