Fatal Frame
Producer Keisuke Kikuchi
Director Makoto Shibata
Chief Programmer Toshiyuki Takasaki
Character Design Director ZIN
Stage Design Director HRY-CHN
Interface Designer SHIDARA MASAHIRO
Planners Yoshimuri Ueda
Joe Toyoda
Tsuyoshi Iuchi
Kazuhiko Yanatori
Fumihiro Ikegami
Yamaguchi Kazuhiro
Programmers Masaaki Nagaura
T. Yokota
Takashi Inamoto
Ken-ichi Asami
Jyun'ichi Ogino
Tetsuhara Shimada
Katsuyuki Okura
WannaBe U16
A. Koide
Takanori_Tatei
Character Modelling HIROMI
GAKU
TAKENAO SAKURAI
Stage Modeling OYATSU
IIJIMA RIE
RYOSEI
UEGAMI SACHIKO
Event GC Designer OOSHI
Motion Manager Kohei Shibata
Motion Designers SHIMIZU KATASUYUKI
Y. YOSHIZAWA
Hirota Takayuki
Fumiaki Enomoto
Takhiro Koizumi
Kazuo Maruo
Taro Takemoto
Movie Editor Manabu Nagsaki
Movie Creators

Daisuke Inari
Hirotsugu Takao

Sound Creators Not M
OKUDA
SAITO
Ayako Toyada
Spatial Acoustic Sound Director Kobayashi Wataru
(ARNIS Sound Technologies)
Spatial Acoustic Sound Engineer Kobayashi Jun-ya
(ARNIS Sound Technologies)
International Division Mitsuru Tsutsumi
Takashi Tominaga
Miki Abe
Keiko Kawashima
Tecmo Inc. Staff Johnny Inada
Tiffany Stratton
George Ngo
William Cox
Brian Hoisko
Norma Matautia
Mimi Tabuchi
Mamiko Kawakita
Noriko Iwanaga
Lornea McDonald
Maria Dedungco
USA Version Designer Jun Hasunuma
Translations Sophia Enterprises
WordBox
USA Executive Producer Isamu Fukada
Executive Producer MAX NAKA
English Voice Over Recording
Producer Norihiko Yoneyama
(Clips Inc.)
Director Haruhiko Takenaka
Assistant Producers Miho Koyama (Clips Inc.)
Emi Yoshinori
Recording Coordination Ryuta Akamatsu (Studio UNI)
Recording Engineers Kenichiro Niinuma (Studion UNI)
Kazumi Kanaya (Studio UNI)
Hajime Kawabata (Studio UNI)
Voice Actors Rumiko Varnes
Dominic Allen
Bianca Allen
Lenne Hardt
Matt Lagan
Robin "Loochi" Suchy
Miho Koyama (Special Thanks!)
 
Fatal Frame
News
Media
Artwork
Other